Category

FAQ

Wat als er geen verzekering is?

By | FAQ

Er zijn nog altijd mensen in Nederland die zelf niets geregeld hebben voor de uitvaart op financieel gebied. Het komt dan ook regelmatig voor dat nabestaanden na het overlijden van een dierbare met kosten worden opgezadeld om zorg te dragen voor de uitvaart. Dat kan voorkomen worden door wel een uitvaartverzekering af te sluiten. Overigens heeft het merendeel van de Nederlanders wel een uitvaartverzekering of spaargeld achter de hand voor de uitvaart. Het gaat nog om een beperkte groep die geen uitvaartverzekering heeft afgesloten en ook geen geld achter de hand heeft.

Uitvaartkosten voor nabestaanden

Als er sprake is van een overlijden en er geen uitvaartverzekering aanwezig is of spaargeld, dan zijn de nabestaanden die de uitvaart regelen verantwoordelijk voor de kosten. Het is in dat geval aan te raden om met de nabestaanden in overleg te gaan om de kosten voor de uitvaart over meerdere personen te verdelen. Als de nabestaanden zelf geen geld achter de hand hebben, dan kan de overweging worden gemaakt om financiële hulp in de omgeving te vragen. Het aanvragen van een financiering is eveneens een mogelijkheid, maar het is altijd belangrijk om te overwegen of dat de meest gewenste en gunstige weg is om te bewandelen.

Geen erfgenaam

Als de nabestaande geen erfgenaam is van de overledene en niet de zorg voor de uitvaart op zich wil nemen, dan zijn daar voor de nabestaande geen verplichtingen aan verbonden. Degene die opdracht geeft tot de uitvaart is financieel verantwoordelijk. Als er wel sprake is van een nabestaande die erfgenaam is, dan kan de nabestaande om de kosten van de uitvaart te ontlopen afstand doen van de nalatenschap. Indien er geen enkel persoon of nabestaande is die de uitvaart regelt of bekostigt, dan kan eventueel de gemeente de uitvaart verzorgen.

Wet op de lijkbezorging

Indien er geen uitvaartverzekering is, geen spaargeld en geen erfgenamen dan heeft de gemeente de plicht om de uitvaart op zich te nemen. Er is zelfs een wetsartikel die voorschrijft dat de gemeente daartoe verplicht is. Het gaat hier om artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging. Daarin staat namelijk dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als een inwoner van de gemeente komt te overlijden en er geen nabestaanden zijn of als de nabestaanden niet in staat zijn om de kosten van de uitvaart op zich te nemen. De gemeente wordt dan als opdrachtgever van de uitvaart gezien. Aangezien de gemeente dan de opdrachtgever is, bepaalt de gemeente ook op welke wijze er inhoud aan de uitvaart wordt gegeven. Bijvoorbeeld met de mogelijkheid om afscheid te nemen, bloemen op de uitvaart en andere zaken die betrekking hebben op en rondom de uitvaartplechtigheid.

De uitvaartondernemer regelt uiteraard de uitvaart voor de gemeente als opdrachtgever. Er doen zich situaties voor, waarin de identiteit van de overleden niet achterhaald kan worden. In dat geval kan uiteraard de keuze worden gemaakt om de overledene te begraven in plaats van te cremeren. De gemeente zal bij een overledene die niet geïdentificeerd kan worden toch proberen de identiteit te achterhalen om nabestaanden te kunnen opsporen. Het is zelfs mogelijk dat pas vele jaren later de identiteit wordt vastgesteld. Als de identiteit bekend is en de overledene begraven of gecremeerd wordt, gebeurt dat doorgaans op een gemeentelijke begraafplaats of gemeentelijke crematorium. Er wordt altijd gekeken of de overleden over een nalatenschap beschikt om na te gaan of de kosten van de uitvaart daaruit betaald kunnen worden. Of dat een deel van de uitvaartkosten uit de nalatenschap betaald kunnen worden. Indien er onvoldoende geld beschikbaar is en er geen uitvaartverzekering is afgesloten, kan de gemeente de kosten proberen te verhalen op nabestaanden. Het gaat dan om wettelijk bepaalde groepen, zoals bloed- en aanverwanten in de vorm van ouders, kinderen, schoonouders, stiefouders of aangetrouwde kinderen. Nabestaanden die de uitvaart wel op zich willen nemen, maar niet met schulden geconfronteerd kunnen worden, kunnen de erfenis beneficiair aanvaarden.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Wat houdt een en-bloc clausule in?

By | FAQ

De en-bloc clausule kan van toepassing zijn op een uitvaartverzekering en komt dan ook regelmatig voor in de polisvoorwaarden. Een en-bloc clausule houdt in dat de verzekeraar zich het recht voorbehoudt om gedurende de looptijd van de uitvaartverzekering de premie en de voorwaarden te wijzigingen. Als er sprake is van een en-bloc clausule en de verzekeraar wijzigt tussentijds de voorwaarden of de premie, dan kan de uitvaartverzekering worden opgezegd als de verzekerde het niet met de wijzigingen eens is. Er moet dan wel tijdig worden opgezegd.

Polis opzeggen

De uitvaartverzekeraar verstrekt altijd een polis als er een uitvaartverzekering wordt afgesloten. Hierin staan algemene bepalingen die van belang zijn. De voorwaarden in de polis moeten uiteraard zo worden opgesteld dat de inhoud van de overeenkomst duidelijk naar voren komt. Het polisblad verwijst naar de polisvoorwaarden die van toepassing zijn. Bij aanvang van de verzekering dient de degene die de verzekering afsluit in staat worden gesteld om kennis te nemen van de voorwaarden. Indien er sprake is van een en-bloc clausule kan de verzekeringnemer van het recht gebruikmaken om de uitvaartverzekering binnen dertig dagen op te zeggen.

Indien een verzekeringnemer het niet eens is met de wijzigingen ten aanzien van de polisvoorwaarden of premie en er wordt gebruik gemaakt van het recht om op te zeggen, kunnen er verschillende keuzes worden gemaakt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om over te stappen naar een andere uitvaartverzekeraar. Het is ook een optie om de verzekering af te kopen of om de polis premievrij te maken. Uiteraard blijft het wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de uitvaart bekostigd kan worden. Als er geen sprake meer is van een uitvaartverzekering als gevolg van het opzeggen in verband met wijzigingen via de en-bloc bepaling is het wel van belang om over andere opties na te denken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er inmiddels voldoende spaargeld is opgebouwd om daarmee na het overlijden de nabestaanden de uitvaart te laten bekostigen. Als er geen spaargeld is, kan aangeraden worden om dan bij een andere uitvaartverzekering een nieuwe polis af te sluiten. Het wijzigen van de voorwaarden of van de premie geeft in elk geval het recht aan de verzekerde om van de mogelijkheid gebruik te maken de uitvaartverzekering te beëindigen. Het is uiteraard wel de vraag of het verstandig is om op te zeggen. Dat is toch wel afhankelijk van het type wijziging dat is doorgevoerd. Indien de premie in één keer fors wordt verhoogd, kan dat uiteraard een reden zijn om de polis te beëindigen. Of als de voorwaarden ineens zo veranderen dat de inhoud niet meer aansluit bij datgeen wat de verzekerde voor ogen had.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Wat wordt bedoeld met carenzjaren?

By | FAQ

De term carenzjaren of carenzperiode wordt regelmatig gebruikt in de polisvoorwaarden van een uitvaartverzekering. De term heeft betrekking op de periode waarin er nog geen sprake is op een volledig recht op uitbetaling van het verzekerd bedrag. Bij uitvaartverzekeringen ligt de carenzperiode doorgaans op 2 jaar. Er wordt gebruik gemaakt van carenzjaren om te voorkomen dat er misbruik plaatsvindt met betrekking tot het afsluiten van een uitvaartverzekering. Een verzekeraar zal bijvoorbeeld ook geen brandverzekering laten afsluiten op het moment dat het huis al in brand staat. Op het moment dat de verzekerde een groot risico loopt om te overlijden, bijvoorbeeld als er sprake is van een terminale ziekte, dan geldt dat de polis wel kan worden afgesloten met toepassing van carenzjaren.

Overigens kan de verzekeraar wel uitkeren indien de verzekerde tijdens de carenzperiode komt te overlijden. Er kan dan bijvoorbeeld een lager bedrag dan het verzekerd bedrag worden uitgekeerd. In andere gevallen keert de verzekeraar bijvoorbeeld niet uit, maar wordt wel de reeds voldane premie vermeerderd met rente uitbetaald. Er zijn ook verzekeraars die geen carenzperiode in de voorwaarden van de polis hebben opgenomen. Wel geldt altijd dat er een gezondheidsverklaring moet worden ingevuld. Indien dan blijkt dat de verzekeraar risico loopt, kan alsnog besloten worden om een carenzperiode in de polisvoorwaarden op te nemen.

Medische acceptatie

Bij het afsluiten van een uitvaartpolis kan er sprake zijn van een beoordeling van de gezondheid. Het gaat hier dan om de medische acceptatie op basis van een gezondheidsverklaring die ingevuld dient te worden door de verzekerde. De verklaring over de gezondheid kan aanleiding zijn voor een medische acceptatie, waarna de uitvaartverzekering kan worden afgesloten. Het kan ook zo zijn dat er sprake is van een directe acceptatie zonder dat er een gezondheidsverklaring ingevuld hoeft te worden. De uitvaartverzekeraar loopt dan echter wel een risico. Het kan bijvoorbeeld wel heel slecht gaan met de gezondheid zonder dat de verzekeraar dit weet omdat er sprake is geweest van directe acceptatie. Dat risico kan dan verlaagd worden door de verzekeraar door een wachttijd in te stellen die aangeduid wordt met carenzjaren.

Indien er wel een gezondheidsverklaring is ingevuld en daaruit blijkt dat een medische acceptatie niet mogelijk is, kan alsnog een polis worden afgesloten, maar dan wel een polis met meer carenzjaren dan de standaard twee jaar die veelal wordt gebruikt. De verzekeraar heeft dan de mogelijkheid te bepalen om hoeveel jaren het gaat voordat er aanspraak gemaakt kan worden op het volledige bedrag van de uitkering. Door een wachttijd toe te passen, wordt het risico van de verzekeraar uiteraard verkleind. Indien de verzekerde om medische redenen al snel na aanvang van de polis komt te overlijden is het totale bedrag dat aan premie is niet betaald niet echt in verhouding te stellen tot de kosten die er met de uitvaart gepaard gaan. Er zijn uiteraard mensen die denken dat er helemaal niets wordt betaald indien er van carenzjaren sprake is. Dat is echter niet het geval. Zoals eerder al even gezegd, kan de betaalde premie met rente terugbetaald worden. Of het is mogelijk dat een percentage van het verzekerde bedrag tot uitkering komt. Er kunnen overigens buiten de medische situatie om wel redenen zijn om het volledige bedrag uit te keren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zal als er sprake is van overlijden als gevolg van een ongeluk. Hiervoor kunnen de polisvoorwaarden worden geraadpleegd die de betreffende verzekeraar hanteert.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Wat kost een begrafenis gemiddeld?

By | FAQ

Een begrafenis kost gemiddeld ongeveer 8.000 euro, maar dat is echt een gemiddelde. Afhankelijk van de persoonlijke wensen en de gemeente waarin de begrafenis plaatsvindt, kunnen de kosten eenvoudig boven een bedrag van 10.000 euro uitkomen. De gemeente bepaalt de hoogste van de grafkosten en er zijn dan ook grote verschillen te ontdekken op landelijk niveau.

DELA heeft een aantal jaren geleden een onderzoek gedaan naar de kosten van grafrechten voor een periode van twintig jaar. Esserveld in Groningen bleek het duurst te zijn met een rekening van 7.153 euro en de goedkoopste gemeente bleek Losser te zijn, waar voor hetzelfde een bedrag van 506 euro in rekening werd gebracht. Op basis van een onderzoek uit 2013 blijkt dat de gemiddelde kosten voor een graf op een begraafplaats 2.608 euro uitkwamen.

Begrafeniskosten

Een standaard begrafenis is duurder in vergelijking met een crematie. Dat heeft te maken met de grafrechten. Er zijn echter ook standaardkosten van toepassing bij een uitvaart. Zo moet de uitvaartondernemer worden betaald voor zijn diensten. Daarnaast geldt dat er geld uitgegeven moet worden aan een grafkist. Nu zijn er grafkisten in allerlei soorten, waarbij onder meer de houtsoort varieert, zodat er goedkope en duurdere opties zijn om een keuze uit te maken. Als er sprake is van een overlijden dan krijgt de overledene de laatste verzorging. Ook dit zijn kosten die van toepassing zijn bij een begrafenis. De gemiddelde kosten voor alleen de basisdiensten kunnen al snel oplopen tot een paar duizend euro. Er zijn verder natuurlijk nog allerlei persoonlijke voorkeuren waarmee rekening gehouden kan worden.

Het gaat dan onder meer om het verzenden van rouwkaarten, rouwadvertentie in de krant, rouwauto’s, bloemstukken en eventuele andere wensen. Bij rouwvervoer kan er ook aan andere mogelijkheden worden gedacht. Bijvoorbeeld aan een koets met paarden of vervoerd worden per motor. Het opbaren van de overledene kan overigens ook nog gerekend worden tot het rijtje met standaardkosten. De overledene kan thuis worden opgebaard of in een uitvaartcentrum. De dragers van de begrafeniskist dienen ook betaald te worden en als de begrafenis op zaterdag plaatsvindt, zijn de gemiddelde kosten eveneens hoger. De grafrechten variëren zoals gezegd per gemeente, waarbij er voor een bepaald aantal jaren een graf wordt gehuurd.

Met betrekking tot de begrafenis zijn er nog meer uitgaven waarmee rekening gehouden moet worden. Bijvoorbeeld met het delven van het graf en de aanschaf van een grafsteen. Er kan uiteraard met de uitgaven rekening worden gehouden door voor goedkopere opties te kiezen. Het verzekerde bedrag kan als uitgangspunt genomen worden op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden. Na de begrafenis is het doorgaans gebruikelijk dat de nabestaanden de gelegenheid krijgen om gecondoleerd te worden. Er wordt dan gesproken van een koffietafel na de uitvaart. Er komen dan ook nogal wat uitgaven bij kijken en een ieder kan daar op een eigen manier invulling aan geven. Een verzekerde die speciale wensen heeft, kan deze het beste laten vastleggen.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Wat is de beste uitvaartverzekeraar?

By | FAQ

Er is geen pasklaar antwoord op wat de vraag wat de beste uitvaartverzekeraar is, want dat antwoord kan voor iedereen verschillend zijn. Het is maar net waar de persoon waarde aan hecht, bijvoorbeeld aan keuze tussen polissen of aan de wijze waarop service wordt verleend.

Er wordt wel regelmatig onderzoek gedaan naar de beste uitvaartverzekering, zoals door de Consumentenbond. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat DELA de beste naturaverzekering heeft. Bij de beste uitvaartverzekering geldt dat er altijd naar een combinatie van aspecten wordt gekeken, zoals kwaliteit, prijs en service. De naturaverzekering van DELA hoeft echter niet voor iedereen de beste uitvaartverzekering te zijn. Bijvoorbeeld niet voor degene die een uitvaartverzekering met een kapitaalpolis wenst.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Wat houdt een begrafenisverzekering in?

By | FAQ

Een uitvaartverzekering is een verzekering die financiële dekking biedt voor de uitvaart na het overlijden van verzekerde. Een dergelijke polis wordt ook wel eens een begrafenisverzekering genoemd, maar kan eveneens gebruikt worden voor een crematie. Er kan een geldbedrag uitgekeerd worden of het kan een polis in natura betreffen, waarbij diensten tot een bepaald bedrag worden verleend.

Een uitvaartverzekering wordt door de meeste mensen afgesloten. Een uitvaart kost namelijk duizenden euro’s en als er geen polis is of er is geen geld, dan draaien de nabestaanden voor de kosten van de crematie of begrafenis op. Er is overigens een groot verschil met een overlijdensverzekering. Bij een overlijdensverzekering wordt uitgekeerd als de verzekerde gedurende de looptijd komt te overlijden. Bij een uitvaartverzekering wordt altijd uitgekeerd na het overlijden van de verzekerde.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Wat staat er in de polis?

By | FAQ | No Comments

In de polis van de uitvaartverzekering staan altijd een aantal zaken opgenomen, zoals de hoogte van de premie, het verzekerd bedrag, dienstverlening en de premieperiode met de einddatum. Verder wordt er in de polis opgenomen wat de rechten en plichten zijn van zowel de verzekerde als de verzekeraar en staan de verzekerde risico’s erin vermeld.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten

Wat is een gezondheidsverklaring?

By | FAQ | No Comments

Een gezondheidsverklaring bestaat uit een lijst met vragen die bij het afsluiten van een uitvaartverzekering moet worden ingevuld. De gezondheidsverklaring kan een reden zijn voor een uitvaartverzekeraar om geen toegang te bieden tot de polis of aanleiding geven tot het opvragen van nadere informatie.

Verzekerd BedragVanaf P.m.
1
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99afsluiten
2
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07afsluiten
3
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13afsluiten
4
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10afsluiten